Info voor vrijwilligers

Informatieplicht volgens de vrijwilligerswet

Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te zijn op dit vlak moet JCW haar vrijwilligers informeren. Zo kom je hier, als vrijwilliger, te weten waarvoor JCW staat en welke doelstellingen ze nastreeft, welke verzekeringen JCW voor jou heeft afgesloten, volgens welk vergoedingsysteem je betaald wordt en of je gebonden bent aan geheimhouding.

1. Missie en visie
JCW stelt zich tot doel de interesse bij de jongeren voor cultuur (in het bijzonder ons cultureel erfgoed) en wetenschappen (in het bijzonder de integratie van humane, exacte, medische en toegepaste wetenschappen) te stimuleren.
Als landelijke jeugddienst wil de vereniging aan jeugdgroepen en individuele jongeren een breed spectrum van verantwoorde vrijetijdsmogelijkheden bieden, om hun natuurlijke belangstelling voor wetenschap en cultuur aan te wakkeren en zichzelf in deze domeinen verder te kunnen ontplooien.

We hopen zo hun kennis over wetenschappelijke en culturele onderwerpen uit te breiden, hun inzicht in de verwevenheid van verschillende disciplines te verdiepen, hun houding ten aanzien van deze thema's in positieve zin om te buigen en tenslotte hun individuele maar ook sociale vaardigheden in een gezamenlijke ontdekkingstocht verder te ontwikkelen. JCW is ervan overtuigd dat heel wat jongeren hiervoor warm kunnen gemaakt worden.

JCW richt zich hierbij in haar werking tot de leeftijdsgroep van 6 tot 30 jaar (met een hoofdaccent op jongeren van 8 tot 25 jaar) zonder onderscheid van religieuze, politieke of filosofische overtuiging.

2. Juridisch statuut
JCW is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). De publicatie van de eerste statuten van JCW in het Staatsblad gebeurde op 25 november 1999. De aanpassing van de statuten aan de nieuwe VZW-wetgeving verscheen op 3 januari 2005 in het Staatsblad.
Het maatschappelijk adres van de vereniging is Vlaanderenstraat 101, 1800 Vilvoorde en de voorzitter van de vereniging is Anne-Lize Kochuyt.

3. Aard van het vrijwilligerswerk en geheimhouding
3.1. Vrijwilligers-begeleiders
De taak van de vrijwilliger-begeleider omvat: het voorbereiden, begeleiden en evalueren van activiteiten (dagactiviteiten, ateliers en kampen) die opgenomen zijn in de activiteitenkalender en waar de vrijwilliger zichzelf voor opgegeven heeft.
JCW biedt een draaiboek aan waarin alle na te leven afspraken en regels in detail terug te vinden zijn.
In geval van verhindering of ziekte brengt de vrijwilliger de organisatie zo snel mogelijk op de hoogte.
Er wordt van de vrijwilliger gevraagd om de vaste vormingsdagen bij te wonen en het hem/haar verstrekte kadervormingsmateriaal door te nemen. De ideale vrijwilliger volgt minstens ¾ van de vaste vormingsdagen.

3.2. Vrijwilligers-bestuurders
Alle vrijwilligers-bestuurders worden geacht aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen. Deze vinden minstens 2x per jaar plaats. Indien de vrijwilliger verhinderd is, dient hij/zij een volmacht binnen te brengen op het secretariaat.
Alle vrijwilligers-bestuurders worden ook verwacht op de halfjaarlijkse beleidsweekends.
De vrijwilliger-bestuurder die ook lid is van de Raad van Bestuur, wordt gevraagd aanwezig te zijn op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur. Indien de vrijwilliger verhinderd is, dient hij/zij een volmacht binnen te brengen op het secretariaat.

Een uitnodiging en agenda van alle vergaderingen wordt door het secretariaat opgestuurd, ten laatste twee weken voor de vergadering. JCW zorgt er ook voor dat verslagen van vergaderingen aan de vrijwilliger bezorgd worden.

Een beschrijving van de vrijwilliger-bestuurder vind je in het Huishoudelijk Reglement.

3.3. Vrijwilligers-experten
De vrijwilliger-expert stelt zijn kennis/expertise vrijwillig ter beschikking van de vereniging. De vrijwilliger-expert (bv. redacteur JCWeetje, nazicht boekhouding,…) neemt zijn afgesproken engagement op en houdt rekening met eventuele praktische beslissingen van het secretariaat (bv. deadlines voor schrijven artikels in JCWeetje).
De organisatie zal geen druk uitoefenen op de vrijwilliger om meer dan de afgesproken tijd te investeren en verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsrecht toepasselijk op het vrijwilligerswerk.

3.4. Geheimhouding
Alle vrijwilligers zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit wil zeggen dat alles wat bij/door JCW ontwikkeld werd niet doorgegeven mag worden aan instanties of personen buiten de vereniging.

4. Vergoedingen
De diensten worden onbezoldigd verstrekt. De vereniging betaalt de gemaakte kosten met een onkostennota terug, volgens de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
De vrijwilligers kunnen kiezen voor een effectieve of forfaitaire terugbetaling van de onkosten.
Voor de effectieve onkosten kunnen bewijzen binnengebracht worden en wordt € 0,15 per kilometer met een maximum van € 100,00 uitbetaald.
De betaling gebeurt per overschrijving op het rekeningnummer van de vrijwilliger na het indienen van de daartoe bestemde onkostenformulieren op het secretariaat.

5. Verzekeringen
De organisatie verbindt zich ertoe om voor de vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief rechtsbijstand) en lichamelijke ongevallen af te sluiten voor de periode van het uitvoeren van de opdracht.
De begeleiders ontvangen de nodige aangifteformulieren bij elke opdracht die ze uitvoeren voor JCW. Meer info is op te vragen op het secretariaat.
Bestuurders-vrijwilligers zijn extra verzekerd met een verzekering beheerdersaansprakelijkheid.